Laatste Nieuws

Huishoudelijk Reglement

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1 Met een lid wordt bedoeld een gewoon lid of erelid, zoals omschreven in artikel 3 en 5 van de Statuten, tenzij anders vermeldt.

Artikel 2 Met de ALV wordt bedoeld de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3 De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) is de nationale Bond, die zich ten doel heeft gesteld het bevorderen en doen beoefenen van de floorball- en unihockey-sport in al zijn verschijningsvormen. Dit tracht zij onder meer te bereiken door het organiseren van wedstrijden en competities. Tevens houdt zij contact met de (inter)nationale unihoc-key- en floorballorganisaties. Ook houdt zij zich bezig met promotie maken voor de floorball sport in Nederland. Zij doet dit onder meer door het aanbieden van floorball pa-ketten, het geven van clinics en het organiseren van evenementen voor met name het Basis en Voortgezet Onderwijs.

Hoofdstuk 2 Het Bestuur

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Het Bestuur behartigt de belangen van de vereniging; het geeft uitvoe-ring aan de besluiten van de ALV; het is belast met de handhaving van de Statuten en reglementen en houdt toezicht op de commissies.

Artikel 2 Het Bestuur bestaat uit ten minste drie personen: een voorzitter, een se-cretaris en een penningmeester. Bij voorkeur wordt door de ALV aan het Bestuur de vice-voorzitter en de coördinator technische zaken toege-voegd.

Artikel 3 Elk bestuurslid is voor de uitvoering van zijn taak en voor het door hem gevoerde beleid in eerste instantie verantwoording verschuldigd aan de bestuursvergadering en in hoogste instantie aan de ALV

Artikel 4 1. Bestuursvergaderingen dienen ten minste gemiddeld eens in de twee maanden gehouden te worden.
2. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter onafhankelijk van zijn eerder uitgebrachte stem.
3. Buiten de bestuursvergaderingen kunnen door het Bestuur slechts besluiten worden genomen met algemene stemmen.

Paragraaf 2 De werkzaamheden van het Bestuur

Artikel 5 1. Elk bestuurslid houdt een archief bij, ten minste bestaande uit inge-komen stukken, kopieën van verzonden stukken en notulen.
2. Elk bestuurslid maakt een overdrachtsdocument voor zijn opvolger.

Artikel 6 1. Het Bestuur presenteert haar jaarlijkse evaluatie in de jaarlijkse ALV.
2. Het bestuur presenteert het beleidsplan in de jaarlijkse ALV.
3. In het beleidsplan van het bestuur wordt zowel aandacht besteed aan het beleid voor het komende seizoen als het beleid t.a.v. de komende jaren.

Artikel 7 Het Bestuur onderhoudt contact met de NeFUB, de gemeente, de door de NeFUB erkende floorball verenigingen, sponsoren en andere vereni-gingen en organisaties, die de door de vereniging gestelde doelen sti-muleren en verder helpen te ontplooien.

Artikel 8 1. Bij het overlijden van een lid van de vereniging zullen activiteiten tot en met de dag van de begrafenis/crematie van het overleden lid wor-den stilgelegd, tenzij het Bestuur anders besluit.
2. Het Bestuur draagt zorg voor de gelukwensen, de condoleances, ge-legenheidsadvertenties, bloemen en geschenken.

Artikel 9 Het Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer en het juiste gebruik van de haar ten dienste staande technische hulpmiddelen.

Artikel 10 Het Bestuur kan te allen tijde besluiten om een activiteit geen doorgang te laten vinden, vanwege zwaarder wegende (verenigings)belangen.

Artikel 11 De leden van het Bestuur houden zich op de hoogte van het vereni-gingsleven en nemen hieraan stimulerend en coördinerend deel.

Paragraaf 3 De voorzitter

Artikel 12 De voorzitter heeft de algemene leiding van het Bestuur.

Artikel 13 De voorzitter roept de bestuursvergaderingen bijeen en heeft hiervan de leiding. Hij kan hierbij adviseurs uitnodigen, die echter geen stemrecht hebben.

Artikel 14 De voorzitter houdt toezicht op de uitvoering van alle besluiten, hij houdt toezicht op de uitvoering van de bestuurstaken en is verplicht bij grove nalatigheid van één der bestuursleden in te grijpen.

Artikel 15 De voorzitter bevordert een goede verstandhouding van het Bestuur met de leden, de ereleden en de oud-leden.

Artikel 16 De voorzitter behartigt de algemene externe belangen van de vereni-ging.

Artikel 17 De voorzitter is verantwoordelijk voor sponsoring van de club in het al-gemeen.
Paragraaf 4 De secretaris

Artikel 18 De secretaris is verantwoordelijk voor het doen van mededeling betref-fende besluiten van het Bestuur, van belang voor de leden. Tenzij het onderwerp van de besluiten onder de verantwoordelijkheid van een an-der bestuurslid valt.

Artikel 19 De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van de administratieve ge-gevens van:
a. alle in artikel 3 en 5 van de Statuten genoemde personen;
b. alle instellingen en personen die het Bestuur van belang acht voor de vereniging.

Artikel 20 De secretaris draagt zorg voor het tijdig en correct inschrijven van de le-den in het Clubportaal van de NeFUB.

Artikel 21 1. De secretaris draagt zorg voor het notuleren tijdens een ALV. De no-tulen van de ALV worden ter inzage aan de leden aangeboden.
2. De secretaris zorgt dat bij aanvang van de ALV de notulen van de voorgaande ALV beschikbaar zijn.

Artikel 22 1. De secretaris draagt zorg voor het notuleren tijdens een bestuursver-gadering.
2. De secretaris zorgt dat bij aanvang van de bestuursvergadering de notulen van de voorgaande bestuursvergadering beschikbaar zijn.

Artikel 23 1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van het archief van de vereniging.
2. Het archief van de vereniging bestaat uit voorzittersmappen bevat-tende ten minste notulen van bestuursvergaderingen en ALV’s en het oud-ledenbestand. Daarnaast kunnen hieronder ook artikelen of andere documenten vallen die enige verenigingswaarde hebben.
3. Bestuursleden hebben recht van inzage in het archief van de vereni-ging; leden van de Kas Commissie hebben recht van inzage in de voor hen relevante stukken.
4. Andere belanghebbenden dan de in lid 3 bedoelden, hebben slechts inzage in het archief van de vereniging met toestemming van het Be-stuur.

Artikel 24 1. De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging in overleg met het Bestuur.
2. De secretaris zorgt voor de kennisgeving van de gebeurtenissen aangaande de vereniging aan personen en instellingen, die hiervoor naar de mening van het Bestuur in aanmerking komen.

Artikel 25 De secretaris draagt zorg voor het desgevraagd kosteloos verstrekken van een kopie van het Huishoudelijk Reglement en/of van een kopie van de Statuten.

Paragraaf 5 De penningmeester

Artikel 26 1. De penningmeester is belast met het beheer der gelden van de vereniging.
2. De penningmeester int de gelden en doet de betalingen.
3. De penningmeester is verantwoordelijk voor een goede financiële administratie.

Artikel 27 De kandidaat-penningmeester stelt vóór zijn installatie in overleg met zijn voorganger een begroting op en legt deze na de installatie tijdens de ALV voor aan de leden.

Artikel 28 Ten minste zeven dagen vóór de jaarlijkse ALV, zoals bedoeld in artikel 13, lid 2 van de Statuten, doet de penningmeester een kopie van het fi-nancieel eindverslag, alsmede alle stukken benodigd voor de controles van beide bovengenoemde financiële verslagen, toekomen aan de Kas Commissie.

Artikel 29 1. De penningmeester is bevoegd controle uit te oefenen over het financiële beleid van eventuele commissies en heeft te allen tijde in-zage in de boeken van de commissies.
2. Bij conflict tussen de penningmeester met één der draaiende commissies beslist het Bestuur. In laatste instantie is er beroep mogelijk bij de ALV.

Paragraaf 6 De vice-voorzitter

Artikel 30 De vice-voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van alle commissies van de vereniging.

Artikel 31 De vice-voorzitter is verantwoordelijk voor de promotie van de vereniging.

Artikel 32 De vice-voorzitter draagt zorg voor de reservering van ruimtes voor een ALV en eventuele andere bestuursactiviteiten.

Artikel 33 In het geval dat de voorzitter verhinderd is, neemt de vice-voorzitter zijn taken waar.

Paragraaf 7 De coördinator technische zaken

Artikel 34 De coördinator technische zaken is belast met de trainingsindelingen.

Artikel 35 1. De coördinator technische zaken is eindverantwoordelijk voor de in-deling van de verenigingsleden met betrekking tot de landelijke com-petitieteams en toernooien.
2. De indeling, zoals bedoeld in lid 1, wordt gemaakt door de Technische Commissie.
3. Bij deze indeling wordt uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit gehanteerd.

Artikel 36 De coördinator technische zaken onderhoudt de contacten met de trainers.

Artikel 37 De coördinator technische zaken onderhoudt contact met de gemeente en de NeFUB inzake technische zaken, waaronder de zaalhuur, trainingsuren en de inschrijving van competitieteams.

Artikel 38 De coördinator technische zaken draagt zorg voor het tijdig en correct invoeren van de competitieteams en competitiespelers bij het Clubportaal van de NeFUB.

Artikel 39 De coördinator technische zaken dient op de hoogte te zijn van de aan de vereniging toegewezen organisatie van wedstrijddagen door de NeFUB en draagt zorg voor het faciliteren hiervan door de vereniging.

Artikel 40 De coördinator technische zaken is bij de aan de vereniging toegewezen wedstrijddagen verantwoordelijk voor het inzamelen van de wed-strijdformulieren en het invoeren van de uitslagen en statistieken in het NeFUB competitiesysteem(Clubportaal), binnen de hiervoor door de NeFUB gestelde termijn.

Artikel 41 De coördinator technische zaken is verantwoordelijk voor het beheer en de aanwezigheid van het benodigde trainingsmateriaal (ballen, sticks e.d.) tijdens de trainingsuren en het materiaal ten behoeve van het organiseren van wedstrijddagen.

Artikel 42 De coördinator technische zaken draagt zorg voor de bekendmaking van het trainingsplan bij de leden en is verantwoordelijk voor het correct uit-voeren daarvan.

Hoofdstuk 3 De commissies

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Een commissie bestaat uit ten minste twee leden.

Artikel 2 De voorzitter van een commissie geeft het Bestuur tijdig kennis van be-sluiten en plannen.
De voorzitter van een commissie houdt een archief bij, tenminste be-staande uit ingekomen stukken, kopieën van verzonden stukken en no-tulen.
De voorzitter van een commissie ziet er op toe dat de commissie gebruik maakt van de bestaande overdrachtsdocumenten en zorgt voor het bij-werken en actueel houden van deze documenten.

Artikel 3 1. Bij inkomsten en uitgaven van een commissie moet een begroting worden opgesteld door de desbetreffende commissie.
2. De begroting moet door de penningmeester van het Bestuur worden goedgekeurd.
3. UFC Groningen draagt slechts financiële verantwoordelijkheid indien er financiële goedkeuring is verleend.

Paragraaf 2 Vrijheid van handelen van een commissie

Artikel 4 Een commissie heeft vrijheid van handelen, die slechts beperkt wordt door:
a) de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement;
b) de besluiten van de ALV;
c) het recht van het Bestuur om:
i) een besluit van een commissie op te schorten, indien dit besluit naar het oordeel van het Bestuur in strijd is met de belangen van de vereniging;
ii) maatregelen van Bestuur af te kondigen.

Artikel 5 1. Het opschortingbesluit als bedoeld in Artikel 4, sub c-i, wordt bekend gemaakt aan de betreffende commissie en treedt op het moment van bekendmaking in werking.
2. De commissie kan binnen honderdtwintig uur na bekendmaking van het opschortingbesluit het Bestuur schriftelijk verzoeken een buiten-gewone ALV bijeen te roepen.
3. Het Bestuur is verplicht binnen veertien dagen na het binnenkrijgen van dit verzoek zoals bedoeld in lid 2 aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 6 1. Maatregelen van Bestuur als bedoeld in Artikel 4, sub c-ii, worden bekend gemaakt aan de leden en treden op het moment van bekendmaking in werking.
2. Het Bestuur is verplicht binnen drie dagen na bekendmaking van de maatregel van Bestuur een buitengewone ALV te doen plaatsvinden.
3. Onthoudt meer dan een derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zijn goedkeuring aan de maatregel van Bestuur, dan is het Bestuur gehouden de maatregel van Bestuur te beschouwen als niet te zijn afgekondigd.

Paragraaf 3 De ALV-Commissies

Artikel 7 Onder een ALV-commissie wordt verstaan dat de betreffende commissie slechts verantwoording verschuldigd is aan de ALV

Artikel 8 De vereniging kent de volgende jaarlijks terugkerende ALV-commissies:
a) de Kas Commissie (KC);

Artikel 9 Behoudens toestemming van de ALV kan een ALV-commissie geen handelingen verrichten, die de vereniging in hogere mate dan het aan de ALV-commissie toegekende budget geldelijk zouden kunnen bezwa-ren.

Artikel 10 1. Voor de ALV waarin een ALV-commissie wordt gedéchargeerd, doet zij verslag van haar werkzaamheden en van het eventuele beheer van commissiegelden, welke verslagen de goedkeuring van de ALV en de Kas Commissie behoeven.
2. De Kas Commissie stelt een onderzoek in naar het beheer van de gelden van de ALV-commissie(s), waarvan in de ALV verslag wordt gedaan, alvorens de goedkeuring als bedoeld in lid 1 kan worden ge-geven.
3. Indien een lid van de Kas Commissie tevens lid is van een te controleren commissie is deze persoon uitgesloten van de controle over het financiële beleid van de betreffende commissie.
Paragraaf 3.1. De Kas Commissie (KC)

Artikel 11 1. De Kas Commissie is belast met de controle van het beheer van de gelden der vereniging op de wijze, geregeld in Artikel 13 van de Sta-tuten.
2. De leden van de Kas Commissie worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de aftredende Kas Commissie of ten minste vijf gewone leden.
3. Indien voor de nieuwe Kas Commissie slechts kandidaten door de zittende Kas Commissie zijn voorgedragen, zijn deze bij enkele kandidaatstelling verkozen.

Paragraaf 4 De Bestuurscommissies

Artikel 12 Onder een bestuurscommissie wordt verstaan dat de betreffende commissie slechts verantwoording verschuldigd is aan het Bestuur.

Artikel 13 1. De vereniging kent de volgende jaarlijks terugkerende bestuurscommissie(s):
a) de Technische Commissie (TC)
2. Het Bestuur kan naar eigen inzicht een nieuwe bestuurscommissie in het leven roepen, indien zij deze denkt nodig te hebben bij het uitvoeren van haar taken.

Artikel 14 Tot leden van de bestuurscommissie zijn verkiesbaar alle leden die het commissiejaar lid zijn van de vereniging.

Artikel 15 Behoudens toestemming van het Bestuur kan een bestuurscommissie geen handelingen verrichten, die de vereniging in hogere mate dan het aan de bestuurscommissie toegekende budget geldelijk zouden kunnen bezwaren.

Artikel 16 1. Na beëindiging van de werkzaamheden van een bestuurscommissie doet zij verslag van haar werkzaamheden en van het eventuele beheer van commissiegelden, welke verslagen de goedkeuring van de penningmeester van het Bestuur en de Kas Commissie behoeven.
2. De Kas Commissie stelt een onderzoek in naar het beheer van de gelden van de bestuurscommissie, alvorens de goedkeuring als bedoeld in lid 1 kan worden gegeven.
3. Indien een lid van de Kas Commissie tevens lid is van een te controleren bestuurscommissie is deze persoon uitgesloten van de controle over het financiële beleid van de betreffende bestuurscommissie.

Artikel 17 Een bestuurscommissie wordt ter informatie van de leden voorgesteld op de eerstvolgende ALV nadat zij door het Bestuur geformeerd is.

Artikel 18 Een bestuurscommissie doet ter informatie van de leden kort verslag van haar werkzaamheden aan de ALV op de eerstvolgende ALV na beëindiging van haar taken.

Paragraaf 4.1. De Technische Commissie (TC)

Artikel 19 1. De Technische Commissie is, onder eindverantwoordelijkheid van de coördinator technische zaken, belast met de teamindelingen voor competitie en toernooien.
2. De Technische Commissie bestaat uit ten minste twee personen, namelijk de coördinator technische zaken en de trainer.

Hoofdstuk 4 De leden

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Met een lid wordt bedoeld een gewoon lid of erelid, zoals omschreven in artikel 3 en 5 van de Statuten, tenzij anders vermeld.

Artikel 2 Elk lid dat de vereniging tijdens competitie- of toernooiverband vertegenwoordigt dient daarbij de door het Bestuur voorgeschreven kleding te dragen.

Hoofdstuk 5 De vergaderingen

Paragraaf 1 Algemeen over de ALV

Artikel 1 1. Er wordt minimaal één ALV per jaar gehouden
2. Een buitengewone ALV, zoals bedoeld in hoofdstuk 3 Artikel 5 lid 2 en/of Artikel 6 lid 2 is gelijk aan een ALV

Artikel 2 1. Zeven dagen vóór de aanvang van elke ALV dienen alle te behandelen stukken ter inzage te liggen bij de secretaris van het Bestuur.
2. Het aantal aanwezige exemplaren van het genoemde in lid 1 be-draagt 15% van het totaal aantal leden, met een minimum van 10 exemplaren.

Artikel 3 1. De uitnodiging tot de ALV moet schriftelijk gebeuren, ten minste veer-tien dagen vóór de ALV
2. In de uitnodiging moet tenminste vermeld komen te staan:
a) de mededeling betreffende de inzage bij de secretaris van het Be-stuur.
b) tijd, plaats en datum van de ALV.
c) de betreffende agenda waarop alle voorstellen zo veel mogelijk gespecificeerd worden.
Bovendien ziet de secretaris er op toe dat de geagendeerde voorstel-len vergezeld worden van een toelichting.

Paragraaf 2 De orde in de vergadering

Artikel 4 1. De voorzitter vervult de functie van voorzitter in de vergadering.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de volgorde van behandeling van de agenda.
3. De voorzitter is gehouden de vergadering onpartijdig te leiden.

Artikel 5 1. De orde kan middels een motie veranderd worden zoals bedoeld in artikel 9 lid 1. Deze motie van de orde moet door minstens vijf gewone leden zijn ondertekend.
2. Een motie van de orde wordt onmiddellijk in behandeling genomen.
3. Na behandeling wordt een motie van orde onmiddellijk in stemming gebracht. De stemming kan niet worden aangehouden.
4. De voorzitter van de vergadering is gehouden de orde, na goedkeuring van een motie van de orde door de ALV, te veranderen zoals in de motie is aangegeven.

Artikel 6 1. Niemand heeft het woord dan na het van de voorzitter van de vergadering te hebben gekregen.
2. De voorzitter van de vergadering verleent het woord in volgorde van aanvraag.
3. Hij, die ongevraagd het woord voert, kan door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen worden. Bij herhaling kan de voor-zitter hem bevelen zich uit de vergadering te verwijderen. Geeft de betrokkene aan dit bevel geen gevolg, dan kan de voorzitter hem doen verwijderen.
4. Indien een spreker in de ALV in persoonlijkheden vervalt, onwelvoeglijke taal gebruikt of zich onvoegzaam gedraagt, kunnen de bepalingen van lid 3 worden toegepast.
5. Indien een spreker afwijkt van het onderwerp in beraadslaging, kan de voorzitter van de vergadering hem daarop merkzaam maken en hem tot het onderwerp terug roepen. Bij voortdurende afwijking kan hem het woord over het onderwerp worden ontnomen.
6. Indien de voorzitter van de vergadering een onderwerp genoegzaam acht toegelicht, sluit hij de beraadslagingen. Onmiddellijk hierna brengt hij de voorstellen in stemming, met dien verstande, dat voorgesteld kan worden de stemming over een voorstel aan te houden. In dat geval wordt dit voorstel tot aanhouding onmiddellijk in stemming gebracht. Indien het niet wordt goedgekeurd, volgt alsnog stemming over het oorspronkelijke voorstel. Een aangehouden stemming vindt in de eerstvolgende ALV plaats.

Paragraaf 3 De voorstellen en de moties

Artikel 7 1. Een voorstel is een aan de ALV voorgelegd plan.

2. Ieder voorstel dient door de indieners van een zo volledig mogelijke toelichting te worden voorzien.
3. Ieder voorstel uit de vereniging moet door minstens vijf gewone leden zijn ondertekend en minstens 24 uur vóór aanvang van de ALV bij de secretaris van het Bestuur worden ingediend.
4. Het Bestuur is verplicht een voorstel als bedoeld in lid 3 op de agenda van de eerst volgende ALV te plaatsen.
5. Indien dit onmogelijk is, geeft de secretaris hiervan schriftelijk kennis, met redenen omkleed, aan de ondertekenaars.
6. Een aangenomen voorstel geldt als bindend besluit van de ALV

Artikel 8 1. Een amendement betreft een doen door leden van een voorstel tot wijziging van enig artikel betreffende het Huishoudelijk Reglement of betreffende de Statuten.
2. Een amendement moet, ondertekend door ten minste vijf leden, ten minste 24 uur vóór aanvang van de ALV worden ingediend bij de secretaris van het Bestuur.
3. Dezelfde regels, welke voor een amendement gelden, zijn ook van toepassing op een sub-amendement, oftewel een voorstel tot wijzi-ging van een reeds door een ander voorgesteld amendement.
4. Het amendement van de verste strekking wordt het eerst in behandeling genomen. De beoordeling hiervan is aan de voorzitter van de vergadering.

Artikel 9 1. Een motie betreft een voorstel, voortkomend uit de vergadering, tot het doen van een uitspraak over een niet rechtstreeks aan die vergadering voorgelegde kwestie.
2. Een motie moet, ondertekend door ten minste vijf gewone leden, worden ingediend bij de voorzitter van de vergadering.
3. Een motie wordt tijdens de vergadering in behandeling genomen en in stemming gebracht, tenzij wordt besloten de stemming aan te hou-den.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4, alsmede buiten het ge-val van artikel 9 lid 3, geldt een aangenomen motie als een niet bindende uitspraak van de ALV

Artikel 10 Een motie van afkeuring, één of meer leden betreffend, mag niet in stemming gebracht worden, voordat de betrokkenen in de gelegenheid gesteld zijn zich uiterlijk in de eerstvolgende ALV te verdedigen.

Artikel 11 Indien meerdere moties over een zelfde onderwerp tegelijkertijd in behandeling zijn, wordt het verst strekkende het eerst in stemming ge-bracht. De beoordeling hiervan is aan de voorzitter van de vergadering.

Artikel 12 1. Een motie tot heropening van de debatten komt onmiddellijk in behandeling.
2. De stemming over een motie tot heropening van de debatten kan niet worden aangehouden.
Paragraaf 4 De stemmingen

Artikel 13 1. Bij stemmingen kan een lid door maximaal twee andere leden gemachtigd worden om, als bedoeld in Artikel 11 lid 2 van de Statuten, de stemmen voor hen uit te brengen.
2. De volmachten moeten door de verstrekker ervan bij de voorzitter van de vergadering worden ingeleverd en zijn ondertekend door de ge-volmachtigde.

Artikel 14 1. Buiten het geval van verkiezingen van personen brengt men zijn stem uit door “voor” of “tegen” te stemmen, of door zich te onthouden van stemmen.
2. De secretaris neemt het aantal personen op, dat zich van stemming onthoudt. Is dit aantal groter dan het aantal voor en tegen stemmers dan is de stemming ongeldig. In dat geval vindt de stemming opnieuw plaats tijdens de eerstvolgende ALV. Is ook dan het aantal personen dat zich van stemming onthoudt, groter dan het aantal voor en tegen stemmers, dan wordt het voorstel, het amendement of de motie geacht te zijn verworpen.

Artikel 15 1. Mondelinge stemmen geschieden bij hand opsteken.
2. Indien het Bestuur dan wel de voorzitter van de vergadering dit nodig acht of indien vijf of meer leden dit de voorzitter schriftelijk verzoeken, geschiedt een mondelinge stemming bij afroepen van namen, waar-op de afgeroepene met “voor”, “tegen” of “onthouding” antwoordt.

Artikel 16 1. De secretaris draagt zorg voor het uitdelen van en voor het verzamelen van de stembriefjes.
2. De secretaris leest de uitslag van alle uitgebrachte stemmen voor en geeft na afloop het eindresultaat van de stemming.

Artikel 17 Het aannemen van voorstellen, amendementen en moties is bij acclamatie mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering. In dat geval worden volmachten geacht niet te zijn uitgebracht.

Paragraaf 5 De verkiezingen

Artikel 18 Niemand kan zonder zijn toestemming kandidaat gesteld worden voor een functie.
Artikel 19 Hij die in een functie is verkozen, wordt geacht, tenzij gewichtige rede-nen hem dit beletten, deze functie te aanvaarden.

Paragraaf 6 De installaties en décharge

Artikel 20 Hij, die in een functie is verkozen, wordt tijdens de lopende vergadering geïnstalleerd, tenzij dit Huishoudelijk Reglement anders bepaalt.

Artikel 21 1. Voor décharge uit een functie is noodzakelijk, dat aan alle eisen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is voldaan.
2. Op voorstel van het Bestuur of van ten minste vijf leden kan de ALV besluiten, dat een décharge eervol geschiedt.

Artikel 22 1. Indien niet aan alle eisen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is voldaan, kan de ALV op voorstel van het Bestuur of van ten minste vijf leden, besluiten de betreffende persoon niet te dé-chargeren dan wel voorwaardelijk te déchargeren met behoud van verantwoordelijkheid voor de hem opgelegde taak.
2. Indien onmiddellijk een opvolger wordt geïnstalleerd, zal het betref-fende bestuurslid uit zijn functie worden gezet, maar blijft verantwoordelijk voor de taken zoals vervuld tijdens zijn bestuurstijd. Pas zodra hij zijn opgelegde taak heeft vervuld, zal hij worden gedéchargeerd als bestuurslid.

Artikel 23 1. In geval de betreffende persoon niet wordt gedéchargeerd, kan hem door de ALV opdracht worden gegeven een bepaalde tijd, bij voorkeur de duur van één maand niet te boven gaande, zijn functie te blijven uitvoeren, om hem zodoende in de gelegenheid te stellen aan alle ei-sen te voldoen.
2. Voldoet de betreffende persoon niet aan de hem gegeven opdracht, dan kan de ALV het Bestuur adviseren een disciplinaire maatregel te treffen.

Artikel 24 In geval de betreffende persoon voorwaardelijk wordt gedéchargeerd, wordt hij als gedéchargeerd beschouwd, zodra hij de voorzitter heeft aangetoond aan alle eisen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te hebben voldaan. Hiervan wordt bij de kennisgeving van de eerstvolgende ALV melding gemaakt.

Paragraaf 7 De introductie

Artikel 25 Op voorstel van het Bestuur of van één of meer leden kan de ALV besluiten niet-leden in de ALV te introduceren. De stemming hierover kan niet worden aangehouden.

Hoofdstuk 6 De gelden

Paragraaf 1 Contributie

Artikel 1 Jaarlijks wordt door de ALV een contributie vastgesteld voor leden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën, zie paragraaf 6.1 tot en met 6.4:
a) volledig lidmaatschap
b) trainingslidmaatschap
c) competitie lidmaatschap
d) ‘gevraagd’ lidmaatschap

Paragraaf 1.1 Volledig lidmaatschap

Artikel 2 Lidmaatschap voor leden die zowel trainen als grootveld competitie spelen.

Paragraaf 1.2 Trainingslidmaatschap

Artikel 3 Lidmaatschap voor leden die alleen trainen.

Paragraaf 1.3 Competitie lidmaatschap

Artikel 4 Lidmaatschap voor leden die grootveld competitie spelen en niet tot nauwelijks trainen.

Paragraaf 1.4 ‘Gevraagd’ lidmaatschap

Artikel 5 Wanneer een team een spelertekort heeft of er een spelerstekort dreigt bij een competitie en/of bekerwedstrijd, kan met toestemming van het Bestuur een persoon die geen competitielid is, gevraagd worden om de wedstrijd mee te spelen.

Paragraaf 2 Overige financiële regelingen

Artikel 6 De vereniging betaalt de verplichte NeFUB-bijdrage voor leden.

Artikel 7 Bij geschillen tussen de Kas Commissie en het Bestuur inzake financiële handelingen beslist de ALV.
Artikel 8 1. Het Bestuur is gehouden aan degene, die uit welke hoofde dan ook aan de vereniging geld schuldig is, een rekening aan te bieden.
2. Wanneer de schuld niet binnen één maand na het aanbieden van de rekening als bedoeld in lid 1 is voldaan, wordt de schuldenaar een aanmaning toegezonden, waarvoor de werkelijke extra kosten in rekening worden gebracht.
3. De schuldenaar is verplicht binnen één maand na de aanmaning als bedoeld in lid 2 de betreffende schuld te voldoen.
4. Blijft de betrokkene ook dan nog in gebreke, dan kan het Bestuur na een maand tot schorsing overgaan.

Artikel 9 Opheffing van de schorsing volgt na betaling van het verschuldigde bedrag of van een door het Bestuur vast te stellen deel ervan.

Artikel 10 Wie een half jaar, nadat de schorsing is ingegaan, het bedrag als be-doeld in Artikel 8 lid 1 nog niet heeft voldaan, kan door het Bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet en kan bovendien nog andere straffen en/ of maatregelen worden opgelegd door de NeFUB, krachtens het tuchtreglement van de NeFUB.

Artikel 11 Indien zij, die wegens wanbetaling uit hun lidmaatschap zijn ontzet, als-nog hun schulden aan de vereniging voldoen, kan de ontzetting uit het lidmaatschap door het Bestuur ongedaan gemaakt worden.

Artikel 12 Een ieder, die uit welke hoofde dan ook, een financiële verplichting heeft jegens de vereniging, kunnen kosten ter incasso, zowel gerechte-lijk als buiten-gerechtelijk, ten laste worden gebracht.

Artikel 13 1. Het Bestuur is bevoegd tot het maken van kosten indien deze op een door de ALV goedgekeurde begroting berusten.
2. De ALV dient toestemming te geven indien het Bestuur kosten wil maken die:
a) óf het bedrag van € 500,00 overschrijden en niet zijn gebaseerd op een door de ALV goedgekeurde begroting.
b) óf leiden tot een overschrijding van € 500,00 van een begrotings-post van een door de ALV goedgekeurde begroting.
c) óf leiden tot een overschrijding van de totale begroting van meer dan 15%.
d) én niet noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging.

3. Dit artikel is niet van toepassing indien:
a) tegenover de in dit artikel genoemde kosten direct gerelateerde ba-ten bestaan én
b) het saldo van de kosten en de direct gerelateerde baten niet één van de bedragen als genoemd in lid 2 van dit artikel overschrijdt.

Artikel 14 Voor wat betreft het doen van uitgaven door het Bestuur wordt verwezen naar artikel 8 lid 2 van de Statuten.

Hoofdstuk 7 De disciplinaire maatregelen

Paragraaf 1 Schorsing en/of voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap

Artikel 1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 4 van de Statuten, wordt schorsing en/of voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap schriftelijk aan alle le-den van de vereniging medegedeeld, steeds met vermelding van de arti-kelen, op grond waarvan tot schorsing en/of voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap is overgegaan.

Paragraaf 2 Boetes

Artikel 2 1. Een competitieteam moet uitsluitend bestaan uit leden van UFC Gro-ningen.
2. Indien er op een beker of competitiedag te weinig spelers aanwezig zijn om als team speelgerechtigd te zijn volgens de reglementen van de NeFUB krijgt het hele team een boete.
3. Het team beslist zelf over de verdeling van de boete binnen het team.
4. Wordt het team het niet eens over de verdeling van de boete, dan wordt deze evenredig over de teamleden verdeeld.
5. De boete bestaat uit de door de NeFUB vastgestelde boete eventueel vermeerderd met een door de ALV vastgestelde boete.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 1 Elk lid wordt geacht het Huishoudelijk Reglement te kennen.

Artikel 2 Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken waarin de Statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de Statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de Algemene Ledenvergadering wenselijk wordt geacht.

Artikel 3 In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, be-slist het Bestuur voorlopig. De definitieve beslissing is aan de ALV.

Artikel 4 1. Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de ALV, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste twee weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot de wijziging van het Huishoudelijk Reglement woordelijk is ver-meld.
2. Dit Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden met tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 Voorlopige dispensatie van de artikelen van het Huishoudelijk Regle-ment kan geschieden op voorstel van het Bestuur en wordt door de ALV verleend met meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Wanneer in dit Huishoudelijk Reglement wordt gesproken in de manne-lijke vorm, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.

Artikel 7 Dit Huishoudelijk Reglement heft alle vorige op en treedt in werking op de dag van goedkeuring door de ALV.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
themekiller.com